ACCÉS


ESTRUCTURA


Els continguts de l’ESPA (conceptes, procediments i actituds) s’organitzen en tres àmbits: Àmbit de Comunicació, Àmbit Social i Àmbit Cientificotecnològic, en els quals s’integren les àrees de l’Educació Secundària segons el quadre següent:

Àrees de l’educació secundària Àmbits de coneixement
Ciències de la Naturalesa. Matemàtiques. Tecnologia/Salut Àmbit Cientificotecnològic
Ciències Socials. Geografia i Història. Educació per a la ciutadania Àmbit Social
Anglès. Llengua i Literatura Catalana. Llengua i Literatura Castellana Àmbit de Comunicació

Cada Àmbit es desenvolupa en dos nivells de dos cursos quadrimestrals cada un, organitzats en dos cursos acadèmics. En lloc d’assignatures, àrees o matèries, es parla de mòduls. Aquesta estructura és flexible i oberta quant a l’organització i a l’accés de l’alumnat al sistema, a l’elecció del ritme d’aprenentatge i a la possibilitat de cursar, segons els coneixements i les experiències prèvies, uns cursos o uns altres.