CFGM. Preimpressió Digital

COMPETÈNCIA GENERAL
La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar les operacions d’assemblatge de publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges, imposició de pàgines, l’obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, assegurant la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

IDENTIFICACIÓ DEL TÍTOL


 • Denominació: Tècnic en Preimpressió Digital
 • Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
 • Duració: 2.000 hores
 • Família Professional: Arts Gràfiques

OCUPACIONS I LLOCS DE FEINA MÉS RELLEVANTS.

 • Empreses d’arts gràfiques
 • Premsa
 • Editorials
 • Comunicació
 • Publicitat
 • Serveis gràfics i de publicacions multimèdia o en qualsevol sector productiu, on les empreses requereixen de un departament de preimpressió digital que pugui tenir secció de digitalització d’imatges
 • Realització de publicacions electròniques
 • Tractament de textos i imatges
 • Compaginació i maquetació
 • Imposició de pàgines
 • Obtenció digital de formes impressores i impressió digital...

ACCÉS

Accés mitjançant requisits:

 • Títol de graduat en educació secundària
 • Títol de tècnic auxiliar (FP1)
 • Títol de Tècnic (cicles formatius de grau mitjà)
 • 2n de BUP
 • 1r Cicle de REM
 • 3r Curs del pla de 1963 d’arts i oficis
 • Títol de tècnic superior (cicles formatius de grau superior)
 • Títol universitari

Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.

 • Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior
 • Prova d’accés a la universitat
 • Curs de formació específica per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà
1r CURS HORES SETMANA TOTAL HORES
Tractament de textos 7 225
Tractament d’imatge en mapa de bits 9 295
Identificació de materials en preimpressió 4 125
Assemblatge de publicacions electròniques 7 225
Formació i orientació laboral 3 90
2n CURS HORES SETMANA TOTAL HORES
Empresa i iniciativa emprenedora 3 60
Compaginació 9 190
Imposició i obtenció digital de la forma impressora 5 110
Impressió digital 9 190
Il·lustració vectorial 4 90
Formació en centres de treball 400