OCUPACIONS I LLOCS DE FEINA MÉS RELLEVANTS.


Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica
.


1r CURS HORES SETMANA TOTAL HORES
Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència 4 125
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència 4 140
Atenció i suport psicosocial 7 235
Suport domiciliari 7 235
Atenció higiènica 3 95
Primers auxilis 2 40
Formació i orientació laboral 3 90
2n CURS HORES SETMANA TOTAL HORES
Destreses socials 7 145
Empresa i iniciativa emprenedora 3 60
Atenció sanitària 9 205
Teleassistència 6 130
Suport a la comunicació 5 100
Formació en centres de treball 400